Euchroma Gigantea

#168 // 2001 // 4x5 TRANSPARENCY